05.09.22

Wróć

Szkolne stypendium socjalne


Wydział Edukacji informuje, iż w roku szkolnym 2022-2023 będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza w oparciu o uchwałę Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 poz. 305).

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy materialnej wynosi 600 zł miesięcznie na członka rodziny. Dochód liczony jest w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej, gdzie: "Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1)    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2)    składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3)    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób."


Wypełnione wnioski wnioskodawca składa bezpośrednio w Wydziale Edukacji - ul. Jasna 2 pok. 112 do 15 września 2022r. (może być sam wypełniony wniosek, a dokumenty dochodowe można donieść po 15 września)

Informujemy również, że w przypadku sytuacji losowej uczeń może otrzymać zasiłek szkolny (wniosek na tym samym druku). Zasiłek nie jest zależny od dochodu, ale trzeba udokumentować pogorszenie sytuacji dochodowej rodziny.  Wniosek o zasiłek należy złożyć w Wydziale Edukacji nie później niż 2 miesiące od zdarzenia. ( zdarzenie nagłe - niespodziewane, pogarszające sytuację edukacyjną ucznia  np. śmierć rodzica, pożar, wypadek, nagła choroba)Zobacz również pozostałe aktualności

05.04.24

warsztaty

Czytaj więcej

29.03.24

Wielkanoc

Czytaj więcej

29.03.24

Zapraszamy

 

 

Czytaj więcej