05.09.22

Wróć

Szkolne stypendium socjalne


Wydział Edukacji informuje, iż w roku szkolnym 2022-2023 będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza w oparciu o uchwałę Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 poz. 305).

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy materialnej wynosi 600 zł miesięcznie na członka rodziny. Dochód liczony jest w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej, gdzie: "Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1)    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2)    składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3)    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób."


Wypełnione wnioski wnioskodawca składa bezpośrednio w Wydziale Edukacji - ul. Jasna 2 pok. 112 do 15 września 2022r. (może być sam wypełniony wniosek, a dokumenty dochodowe można donieść po 15 września)

Informujemy również, że w przypadku sytuacji losowej uczeń może otrzymać zasiłek szkolny (wniosek na tym samym druku). Zasiłek nie jest zależny od dochodu, ale trzeba udokumentować pogorszenie sytuacji dochodowej rodziny.  Wniosek o zasiłek należy złożyć w Wydziale Edukacji nie później niż 2 miesiące od zdarzenia. ( zdarzenie nagłe - niespodziewane, pogarszające sytuację edukacyjną ucznia  np. śmierć rodzica, pożar, wypadek, nagła choroba)Zobacz również pozostałe aktualności

28.01.23

Bezpiecznych ferii

Czytaj więcej

27.01.23

Świętujemy Imieniny Siostry Dyrektor

Czytaj więcej

26.12.22

Zaproszenie Absolwentów

Czytaj więcej