Wróć

Świetlica - kl. 1-3

REGULAMIN POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH DLA KLAS 1-3 SP

 

 1. Dla uczniów klas I-III SP, którzy muszą przebywać w szkole po zakończeniu zajęć, ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 2. Pozalekcyjne zajęcia opiekuńcze odbywają się w godzinach 11:30 do 16:30, w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli-wychowawców, wynikający z założeń planu pracy szkoły.
 3. Zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych liczących max 25 uczniów.
 4. Uczniowie przyjmowani są na zajęcia po dokonaniu zapisu przez rodziców w sekretariacie szkoły.
 5. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka z zajęć najpóźniej do godz. 16:30.
 6. Uczeń bez pisemnej prośby rodziców nie może opuścić wcześniej opuścić zajęć.
 7. Za korzystanie z zajęć opiekuńczych jest pobierana opłata wg stawek i regulaminu opłat obowiązujących w szkole w danym roku szkolnym.
 8. Uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy, a po lekcjach czekają na zajęcia w kołach zainteresowań lub chórze mogą być przyjęci do grupy świetlicowej bez dodatkowych opłat.
 9. Cele i zadania funkcjonowania pozalekcyjnych zajęć opiekuńczych:
  • Wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej i opiekuńczej
  • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, pomocy w nauce, warunków do nauki własnej, wypoczynku i rekreacji
 10. Formy pracy:pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych
  • gry i zabawy dowolne i zorganizowane przez wychowawców
  • gry i zabawy na świeżym powietrzu
  • małe formy teatralne,
  • czytanie książek
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia plastyczne i techniczne,
  • zajęcia mające na celu rozwój kultury życia codziennego.

 

Kartę zgłoszenia można pobrać w zakładce Formularze.