03.12.18

Wróć

Świetlica - kl. 1-3

Świetlica dla klas 1-3

 

ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI ŚWIETLICOWEJ DLA KL. 1 – 3 SP

 

  Świetlica dla uczniów klas 1 - 3 jest czynna w godzinach od 13:00 do 16.30.

 Uczniowie przyjmowani są na zajęcia po dokonaniu zapisu przez rodziców. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia i złożenia jej w sekretariacie lub recepcji.

   Świetlica organizuje zajęcia plastyczne, ruchowe, kodowania. Dzieci mogą odrobić zadane lekcje pod opieką nauczyciela..

  Rodzice odbierający dzieci zgłaszają osobie dyżurującej w portierni, że chcą odebrać dziecko ze świetlicy i czekają przed szkołą lub w holu szkoły.

   Osoba dyżurująca w portierni telefonicznie powiadamia nauczyciela w świetlicy, które dziecko jest odbierane przez rodzica (osobę upoważnioną).

  Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione wcześniejszym pisemnym oświadczeniem (przykładowy formularz upoważnienia można pobrać w recepcji lub w sekretariacie).

   Osoba odbierająca dziecko z boiska/placu zabawa zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.