Finansowanie Szkoły

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu (non-profit) jako placówka niepubliczna finansuje swoją działalność z:
z dotacji celowej przypadającej na ucznia, otrzymywanej z budżetu Miasta Kalisza (pomniejszonej     w stosunku do szkół publicznych),
czesnego wpłacanego przez każdego ucznia, które uzupełnia budżet.

I na tym koniec.


Środki te nie są uzupełniane o dodatkowe składki w ciągu roku szkolnego. A duże są koszty utrzymania mniej licznych klas, w jakich uczą się nasi uczniowie.

 

Pozyskane środki są w całości przeznaczane na funkcjonowanie i rozwój szkoły:
 wynagrodzenia dla pracowników, 
 finansowanie godzin dodanych przez Organ Prowadzący szkołę na realizację niektórych                          przedmiotów,
  zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli z naszej szkoły (w tym repetycje przed                     egzaminem ósmoklasisty, przygotowanie do konkursów itp.),
 pomoce dydaktyczne dla uczniów,
 opiekę pedagoga i pielęgniarki szkolnej,
 media, bieżące utrzymanie budynku, remonty itp.