Wróć

Rekrutacja

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ?
 

Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiego kierunku wychowania oraz zasad zawartych w szkolnym Statucie, Programie Wychowawczo-Profilaktycznym oraz w Regulaminie Szkoły.

Zapraszamy!


TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR NAZARETANEK NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 • od 1 września 2021 – zapisy kandydatów w sekretariacie szkoły
 • od 1 lutego do 30 marca 2022 – przyjmowanie wypełnionych podań o przyjęcie do szkoły i opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł w sekretariacie szkoły (formularz podania dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły)
 • kwiecień 2022 – rozmowy diagnozujące z kandydatami i rozmowy z rodzicami według grafiku ustalonego przez sekretariat (w tzw. Wieczerniku – budynek dla kl. 1-3 SP)
 • 25 maja 2022 – ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej SP
 • do 30 czerwca 2022 – składanie dokumentów uczniów klasy pierwszej
 • 25 sierpnia 2022 – zebranie rodziców nowo przyjętych uczniów na rok szkolny 2022/23 (godz. 18:00 w głównym budynku szkoły)

Terminarz należy traktować jako orientacyjny. Ze względów organizacyjnych szkoła zastrzega sobie możliwość niewielkich przesunięć podanych terminów.

 

Rodzice ucznia przyjętego do szkoły składają w sekretariacie następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (przygotowany przez szkołę)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • zaświadczenie o uczestniczeniu dziecka w rocznym przygotowaniu przedszkolnym i gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawione przez przedszkole lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka)

 • 2 fotografie podpisane na odwrocie
 • wpisowe w wysokości 500 zł - w tym opłata na pokrycie kosztów wyposażenia ucznia

PYTANIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI LUB NAUKI W NASZEJ SZKOLE – MOŻNA ZADAĆ PISZĄC NA ADRES:

kalisz.nazaret.szkola@gmail.com

 

Dokumenty do pobrania: