Wróć

Rekrutacja

KALENDARZ  REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w Kaliszu na rok szkolny 2019/2020

  • od 1 lutego 2019 r. - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów w sekretariacie szkoły przy ul. Harcerskiej 1 w Kaliszu i ustalanie terminu rozmowy rekrutacyjnej dla kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) tel. 62 50 25 501.
W CELU ZGŁOSZENIA SIĘ DO SZKOŁY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (wzór do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie).

2. Wypełniony wstępny kwestionariusz osobowy kandydata do liceum (do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie).

3. Poświadczony przez szkołę wykaz ocen z półrocza VIII klasy.

4. Kopię opinii/orzeczenia wydanego przez poradnię   psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).

5. 2 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie.

21 marca o godz. 18:00 – otwarte spotkanie informacyjne na temat szkoły

  • kwiecień/maj – rozmowy rekrutacyjne dla kandydata i jego rodziców
  • do 24 czerwca (poniedziałek) do godz. 14.00 – uzupełnianie dokumentów:

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty OKE.

3. Karta zdrowia kandydata.

4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia wydanego przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych) – jeśli kandydat posiada.

  • 26 czerwca (środa) - ogłoszenie listy przyjętych uczniów; od godz. 12.00 – informacja osobiście w sekretariacie lub tel. 62 50 25 501


UCZNIOWIE PRZYJĘCI DO SZKOŁY SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kwestionariusz osobowy ucznia.

2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty OKE.

4. Skrócony odpis aktu urodzenia.

5. Dokument potwierdzający numer PESEL (np. ksero paszportu).

6. Wpłata i pisemna zgoda rodziców na wyjazd integracyjny 2 - 3 września.

4 lipca (czwartek) rekrutacja uzupełniająca, jeśli będą wolne miejsca.

  • 2 września 2019 r. rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9:00, a po nim wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klasy I LO. Powrót 3 września wieczorem.