17.06.21

Wróć

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2021/2022

        Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana
Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na I semestr roku szkolnego
2021/2022 upływa dnia 25 czerwca 2021 r.


Zgodnie z Regulaminem, o stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie kryteria:

 • jest osobą zamieszkałą i zameldowaną na pobyt stały na terenie miasta Kalisza,                                                lub legitymującą się Kaliską Kartą Mieszkańca,
 •  uczęszcza do szkoły na terenie miasta Kalisza,
 •  uzyskała średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, na który składany jest wniosek:
  - klasy IV - VI wynosi minimum 5.50,
  - klasy VII – VIII wynosi minimum 5.20,
 • dochód* na członka jej rodziny nie przekracza 2000 zł netto,
 • posiada dodatkowe osiągnięcia (potwierdzone odpowiednimi dokumentami) lub odznacza się
  aktywną postawą społeczno – patriotyczną (dokumenty potwierdzające osiągnięcia bądź
  aktywność społeczną należy dołączyć do wniosku).
  Formularz wniosku można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.


      Zgodnie z regulaminem  szkoła dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym
i merytorycznym. Prosimy szczególnie zwrócić uwagę, aby deklarując dochody zastosować się do zasad ustalania dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dochód dla wniosku składanego w  czerwcu  powinien dotyczyć miesiąca maja 2021 r., chyba, że nastąpiła utrata dochodu w  czerwcu, wtedy pod uwagę bierzemy dochody uzyskane w czerwcu 2021 r. (szczegóły weryfikacji w załączniku).
Średnią ocen należy zweryfikować z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i łącznie z datą
wpływu do szkoły potwierdza te dane dyrektor szkoły. Zgodnie z §  3. Regulaminu przy składaniu
wniosku należy brać pod uwagę średnią ocen za poprzedni semestr czyli w bieżącym roku za 2 semestr roku szkolnego 2020/2021.
      Zadaniem szkoły jest zweryfikowanie wyjątkowych osiągnięć lub aktywnej postawy społecznej
ucznia uzyskanych w poprzednim semestrze. Osiągnięcia te powinien przedstawić wnioskodawca
(wnioski bez konkretnie opisanych osiągnięć lub postawy społecznej będą traktowane jako
niespełniające kryteriów). Osiągnięcia, bądź postawę społeczną ucznia może również przedstawić
wychowawca.


Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:
1) szkoły podstawowe klasy IV – VI – 600 zł,
2) szkoły podstawowe klasy VII – VIII – 700 zł.
Stypendium wypłacane jest raz w okresie semestru.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

 

* dochód na członka rodziny – suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w
przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm., art. 8 ust.3-13)
** Rodzina zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zm.)
oznacza: „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące”.

 

 

 

Zobacz również pozostałe aktualności

05.04.24

warsztaty

Czytaj więcej

29.03.24

Wielkanoc

Czytaj więcej

29.03.24

Zapraszamy

 

 

Czytaj więcej