08.01.19

Wróć

Stypendium Jana Pawła II

Przypominamy Uczniom (SP klasy IV-VIII, G), którzy chcą ubiegać się o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2018/2019, że

termin składania wniosków upływa 11.01.2019 r.

Do tego czasu należy wypełniony wniosek, w raz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny, złożyć w sekretariacie naszej Szkoły lub u pedagoga szkolnego. W związku z przepisami RODO do każdego wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną, stanowiącą odrębną część wniosku  (załącznik „Klauzula informacyjna”).        


O przyznanie Stypendium może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

- jest osobą zamieszkałą i zameldowaną na pobyt stały na terenie miasta Kalisza,

- uczy się w kaliskiej szkole podstawowej (klasy IV-VIII), gimnazjalnej ,

- osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia szkoły:

    podstawowejklasy IV - VI wynosi minimum 5.2,2)

   podstawowej – klasy VII – VIII oraz klasy gimnazjalne wynosi minimum 4.8,

- dochód* na członka jej rodziny nie przekracza 1000 zł netto,

- posiada wyjątkowe osiągnięcia (potwierdzone odpowiednimi dokumentami),

- odznacza się wzorową postawą społeczno – patriotyczną (potwierdzona odpowiednimi dokumentami lub opiniami).

 

Wnioski oraz dokumenty potwierdzające dochód należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza. Szkoła dokonuje weryfikacji i opiniuje wnioski. Wnioski spełniające wszystkie kryteria, posiadające pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przekazuje do Wydziału Edukacji. Wnioski niespełniające kryteriów pozostają w szkole. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.

Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:

1) szkoły podstawowe klasy IV – VI – 600 zł,

2) szkoły podstawowe klasy VII – VIII oraz klasy gimnazjalne – 700 zł.

Stypendium wypłacane jest raz w okresie semestru.


* dochód na członka rodziny – suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (czyli z XII 2018) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm., art. 8 ust.3-13)** Rodzina zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zm.) oznacza: „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”.

Zobacz również pozostałe aktualności

23.04.24

rekrutacja 2024/2025

Czytaj więcej

23.04.24

mama i córka

Czytaj więcej

05.04.24

warsztaty

Czytaj więcej