31.05.22

Wróć

Stypendium Jana Pawła II- nowe zasady

Stypendium Jana Pawła II- nowe zasady

Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 upływa dnia 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z nowym regulaminem, o stypendium może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie kryteria:

-        jest osobą zamieszkałą i zameldowaną na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymującą się Kaliską Kartą Mieszkańca,

-        uczęszcza do szkoły na terenie miasta Kalisza,

-        uzyskała średnią ocen[1] w semestrze poprzedzającym semestr, na który składany jest wniosek:

1)     klasy IV - VI wynosi minimum 5.70,

2)     klasy VII – VIII wynosi minimum 5.20,

-        dochód[2] na członka jej rodziny[3] nie przekracza 2000 zł netto,

-        posiada dodatkowe osiągnięcia w nauce lub przejawia aktywna postawę społeczną (poza wysoka średnią) lub odznacza się aktywną postawą społeczną (dokumenty potwierdzające osiągnięcia bądź aktywność społeczną należy dołączyć do wniosku).

Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Zgodnie z regulaminem  szkoła dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

Zadaniem szkoły jest zweryfikowanie wyjątkowych osiągnięć lub aktywnej postawy społecznej ucznia uzyskanych w poprzednim semestrze. Osiągnięcia te powinien przedstawić wnioskodawca (wnioski bez konkretnie opisanych osiągnięć lub postawy społecznej będą traktowane jako niespełniające kryteriów). Osiągnięcia, bądź postawę społeczną ucznia może również przedstawić wychowawca.

Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:

1)     szkoły podstawowe klasy IV – VI – 1200 zł,

2)     szkoły podstawowe klasy VII – VIII – 1400 zł.

Stypendium wypłacane jest raz w roku. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Prosimy o uważne zapoznanie się z nowym regulaminem, szczególnie w kwestii obliczania dochodu oraz średniej ocen ucznia.

 [1] średnią ocen - należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen, uzyskaną w danym roku szkolnym z przedmiotów obowiązujących ucznia w danym roku szkolnym
[2] dochodzie rodziny - rozumie się przez to sumę przychodów wszystkich członków rodziny z okresu pięciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

a) obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się dochodów określonych w art. 8 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268). Przy obliczaniu dochodu mają również zastosowanie uregulowania zawarte w art. 8 ust. 5-13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
[3] rodzinie - oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

Zobacz również pozostałe aktualności

02.01.24

Spotkanie Bożonarodzeniowe

Czytaj więcej

02.01.24

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Czytaj więcej

22.12.23

Boże Narodzenie 2023

Czytaj więcej