08.01.19

Wróć

Stypendium Jana Pawła II

Przypominamy Uczniom (SP klasy IV-VIII, G), którzy chcą ubiegać się o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2018/2019, że

termin składania wniosków upływa 11.01.2019 r.

Do tego czasu należy wypełniony wniosek, w raz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny, złożyć w sekretariacie naszej Szkoły lub u pedagoga szkolnego. W związku z przepisami RODO do każdego wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną, stanowiącą odrębną część wniosku  (załącznik „Klauzula informacyjna”).        


O przyznanie Stypendium może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

- jest osobą zamieszkałą i zameldowaną na pobyt stały na terenie miasta Kalisza,

- uczy się w kaliskiej szkole podstawowej (klasy IV-VIII), gimnazjalnej ,

- osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen dla ucznia szkoły:

    podstawowejklasy IV - VI wynosi minimum 5.2,2)

   podstawowej – klasy VII – VIII oraz klasy gimnazjalne wynosi minimum 4.8,

- dochód* na członka jej rodziny nie przekracza 1000 zł netto,

- posiada wyjątkowe osiągnięcia (potwierdzone odpowiednimi dokumentami),

- odznacza się wzorową postawą społeczno – patriotyczną (potwierdzona odpowiednimi dokumentami lub opiniami).

 

Wnioski oraz dokumenty potwierdzające dochód należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza. Szkoła dokonuje weryfikacji i opiniuje wnioski. Wnioski spełniające wszystkie kryteria, posiadające pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przekazuje do Wydziału Edukacji. Wnioski niespełniające kryteriów pozostają w szkole. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Kalisza na podstawie oceny i analizy wniosków dokonanej przez Kapitułę.

Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:

1) szkoły podstawowe klasy IV – VI – 600 zł,

2) szkoły podstawowe klasy VII – VIII oraz klasy gimnazjalne – 700 zł.

Stypendium wypłacane jest raz w okresie semestru.


* dochód na członka rodziny – suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (czyli z XII 2018) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm., art. 8 ust.3-13)** Rodzina zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zm.) oznacza: „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”.

Zobacz również pozostałe aktualności

Zasady zdalnego nauczania

19.10.20

Zasady zdalnego nauczania

Czytaj więcej

14.10.20

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Świętujemy 14 października ...

Czytaj więcej

Socjalne stypendium szkolne Miasta Kalisza

07.09.20

Socjalne stypendium szkolne Miasta Kalisza

Czytaj więcej